Házirend

A CITYMATINÉ – A MISZTIKUS MAJÁLIS HÁZIRENDJE

KEDVES LÁTOGATÓ!

Az X event Kft (Citymatiné) által szervezett Citymatiné – A MISZTIKUS MAJÁLIS (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: 1033 Budapest, Óbudai Hajógyári Sziget A Rendezvény időtartama: 202. május 4.

A Rendezvény területének nyitása: 2024. május 4. 12:00

A Rendezvény területének zárása: 2024. május 5. 01:00

I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Citymatiné belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, a Citymatiné által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Citymatiné nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Citymatiné eljárást indít.

Epidémiás vagy pandémiás helyzet esetén a Látogatók védelme érdekében a Rendezvényre történő belépés a hatályos jogszabályok, az illetékes hatóságok rendelete vagy intézkedése, illetve a Citymatiné Járványügyi Terve által meghatározott további feltételekhez és eljárásokhoz köthető.

A Citymatiné az előbbiekben írtakon túl is jogosult azon személyek belépését megtagadni, akik olyan állapotban vannak, amely a Rendezvény kulturált lebonyolítását, illetve a Látogatók, valamint a vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti. A Citymatiné megtagadhatja azon Látogató belépését a Rendezvényre, aki pandémia/epidémia alapjául szolgáló betegség tüneteit mutatja. A Citymatiné felelőssége a jelen pontban írtak tekintetében kizárt.

3./ A Citymatiné a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó ́ tárgyat vagy eszközt (így gázzal működő főzőeszközöket), továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet, üdítőt és energiaitalt a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére. Egyéb esetben a Látogató egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt, energiaital azonban nem vihető be. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.

5./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, a Citymatiné javasolja azok otthonhagyását, vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Citymatiné fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg megtiltsa adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá fenntartja a jogot a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és arra, hogy a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a fenti rendelkezéseknek nem megfelelő állatokat kitiltsa a Rendezvény területéről.

A Citymaitné javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Citymatiné úgy ítéli meg, hogy a segítő kutya a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt kötelezheti a Látogatót szájpóráz, esetlegesen szájkosár felhelyezésére. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató

felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Citymatiné kéri a Látogatóktól, hogy a szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják, ügyelve arra, hogy az adott hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Citymatiné, valamint a Citymatinétől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Citymatiné, valamint a Citymatinétól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha a Citymatiné a Látogatóról más Látogatók által készített felvételt hasznosít vagy használ fel, – anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Citymatiné a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Citymatinével szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti , és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Citymatiné kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Citymatiné előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

A Rendezvényen a hulladékkibocsátás csökkentése érdekében a kimért italok esetében repohár rendszer működik. A repohár rendszer arra irányul, hogy a Látogató a Rendezvényen optimális esetben csak egy poharat használjon. Ennek keretében a Látogató repoharat vásárol, amelyet többszöri fogyasztásra használható. A repohár a Rendezvény után is megtartható. Amennyiben a Látogató a Rendezvényen a megvett repoharat ideiglenesen nem kívánja használni, annak leadásakor az előzetesen kifizetett összeget teljes mértékben visszakapja.

5./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

6./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Citymatiné által szervezett eseményekkel össze nem függő ̋ bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

7./ A Rendezvény területén a Citymatiné megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

8./ A Citymatiné felhívja a Látogatók figyelmét, hogy a Rendezvény zenés tömegrendezvény jellegéből adódóan fokozottan figyeljenek a felügyeletük alatt lévő kiskorú személyek testi épségére és egészségére, így különösen arra, hogy a kiskorú személyt csak az életkorának megfelelő tömeg-, por- és hanghatásnak tegyék ki. Citymatiné felelőssége a jelen pontban írtak tekintetben kizárt.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A Citymatiné kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

2./ A Rendezvényen a Citymatiné nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt, az elvesztett tárgyakért felelősséget nem vállal.

3./ A Rendezvényt a Citymatiné rossz idő esetén is megtarthatja, illetve a Citymatiné bejelentése alapján a Rendezvény vagy annak adott része elmaradhat vagy felfüggesztésre kerülhet. A Rendezvény szabadtéri jellegéből adódóan előfordulhat, hogy bizonyos időjárási körülmények esetén a Citymatiné döntése alapján az időjárási helyzettel érintett időszak programjai elmaradnak, illetve a szolgáltatások nem vagy csak részben hozzáférhetőek. Ilyen esetben a Citymatiné a lehetőségekhez képest a programokat átszervezi, azonban nem garantálható, hogy minden érintett programelem megtartásra kerül. Visszatérítésre csak akkor van lehetőség, ha a Rendezvényt nem lehet megtartani vagy lemondásra kerül.

4./ A Citymatiné a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Citymatiné rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Citymatinével szemben.

6./ A talált tárgyak az italpultnál adhatóak le és az elveszett tárgyak után szintén ezen a helyen lehet érdeklődni.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!

Jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2024. április 20. X event Kft.

Következő esemény

06/01
Eiffel Tér
Isu b2b Captain Knuckles, Baco b2b Sabani, Mulya b2b Daniel Santiago, Daniel Moritz b2b Raasa